Adatkezelési tájékoztató - Weboldalhoz

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

 

www.orczy.com weboldallal kapcsolatos adatkezeléshez

 

 

A SZABÓ FAMILIA Kft. (a továbbiakban: Adatkezelő) tájékoztatja a www.orczy.com weboldal (továbbiakban: Weboldal) látogatóit adatkezelési gyakorlatáról, és a felhasználók jogorvoslati lehetőségeiről. Az Adatkezelő az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről szóló rendeletben (a továbbiakban: GDPR.) foglalt feltételeknek eleget téve kötelezettséget vállal arra, hogy az által végzett adatkezelés megfelel a jogszabályi feltételeknek.

 

 1. Adatkezelő és elérhetőségei:

 

Adatkezelő neve:

SZABÓ FAMILIA Kft.

Székhelye:

1089 Budapest, Baross u. 127. Fsz.

Cégjegyzékszám:

01-09-688713

Adószám:

10786651-2-42

E-mail cím

orczy@orczy.com

Internetes elérhetősége:

www.orczy.com

Képviselő:

Szabó András ügyvezető

 

 1. Az adatkezelés körülményeinek meghatározása:

 

Az Adatkezelő a Weboldalán lehetőséget biztosít az érintettek részére arra, hogy a vásárlások megkönnyítése, támogatása céljából felhasználói fiókot hozzanak létre. A felhasználói fiókban lehetősége van a korábbi rendeléseinek visszakeresésére, hírlevél feliratkozásra és leiratkozásra, címadatok aktualizálására.

 

Regisztrációval kapcsolatos adatkezelés

 

A regisztráció során az Ön alábbiakban részletezett személyes adatait kezeljük az ott meghatározott célból és jogalappal:

 

Személyes adat

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Név

Beazonosítás

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás jogalap

E-mail cím

Kapcsolattartás

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás jogalap

Telefonszám

Kapcsolattartás

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás jogalap

Cím

Kapcsolattartás, szállítás

GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti hozzájárulás jogalap

 

Hozzájárulást a regisztrációs felületen található checkbox bejelölésével adhatja meg. Hozzájárulásának visszavonását Ön a felhasználói fiókjában, vagy az Adatkezelő fent meghatározott elérhetőségein kezdeményezheti. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonás előtt a hozzájárulás alapján végrehajtott adatkezelés jogszerűségét.

 

Adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő a fenti táblázatban meghatározott személyes adatokat az Ön hozzájárulásának visszavonásáig, de legfeljebb a cél fennállásáig tárolja.

 

Webshopban történő vásárlásra vonatkozó adatkezelés

 

A weboldalon a regisztrációt követően, vagy regisztráció nélkül az érintetteknek lehetősége van az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybevételére, illetve az általa forgalmazott termékek megvásárlására. A Weboldalon a szolgáltatásra vonatkozó díj fizetése történhet utánvéttel, valamint online bankkártyás fizetéssel a CIB Bank Zrt. fizetési felületén, ahol az érintettek az adatokat közvetlenül a pénzügyi szolgáltatónak adják meg, ezért a bankkártyával kapcsolatban semmilyen adat nem kerül az Adatkezelő birtokába. A vásárlás során az Ön alábbiakban részletezett személyes adatait kezeljük az ott meghatározott célból és jogalappal:

Személyes adat

Adatkezelés célja

Adatkezelés jogalapja

Név

Beazonosítás

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti szerződéses jogalap

E-mail cím

Kapcsolattartás

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti szerződéses jogalap

Telefonszám

Kapcsolattartás

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti szerződéses jogalap

Cím

Megrendelés kiszállítása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti szerződéses jogalap

Számlázás

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség jogalap

Számlázási név

Számlázás

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség jogalap

Számlázási cím

Számlázás

GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerinti jogi kötelezettség jogalap

Fizetendő összeg

Szolgáltatás nyújtása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti szerződéses jogalap

Fizetés dátuma

Szolgáltatás nyújtása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti szerződéses jogalap

Tranzakcióazonosító

Szolgáltatás nyújtása

GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerinti szerződéses jogalap

 

Adatkezelés időtartama:

Az Adatkezelő a szolgáltatás nyújtásával összefügésben kezelt személyes adatokat a szolgáltatás befejezését követő 8 évig tárolja. A számlázással kapcsolatos személyes adatokat az Adatkezelő a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény 169 § (2) bekezdése alapján a kiállítástól számított 8 évig őrzi meg.

 

 1. Személyes adatok továbbítása:

Az Adatkezelő az Ön személyes adatait az alábbi harmadik felek részére továbbítja. Ezen harmadik felek az adatkezelési folyamat során önálló adatkezelőnek minősülnek. Az Adatkezelő az Ön személyes adatait harmadik országba nem továbbítja.

Harmadik fél

Tevékenység

GLS General Logistics Systems Hungary Csomag Logisztikai Kft.

2351 Alsónémedi, Európa u. 2.

Áruszállítás, futárszolgáltatás

Foxpost Zrt. 3300 Eger, Maklári út 119.

Áruszállítás, futárszolgáltatás

Cib Bank Zrt.

1027 Budapest, Medve u. 4-14.

Online bankkártyás fizetés

 

 1. Adatkezelő igénybevétele:

Az Adatkezelő az adatkezelés folyamata során az alábbi szolgáltatókat veszi igénybe:

Adatfeldolgozók

Tevékenység

ShopRenter.hu Kft.

4028 Debrecen, Kassai út 129.

Tárhelyszolgáltatás

CREONHEROES Zrt.

5561 Békésszentandrás, Dr. Dunay A.u.1.

Hírlevélküldés

A-Z Szoftver Kft.

2084 Pilisszentiván, Borbála utca 26.

ERP rendszer support

(rendelésfeldolgozás, számlázás)

GBL IT GROUP Kft.

1041 Budapest, Árpád út 39-43.

IT support

Jotform Inc. (4 Embarcadero Center, Suite 780, San Francisco CA 94111)

Űrlapok adatainak kezelése

 

 1. Az Ön jogai és jogérvényesítési lehetőségei:

 

Az alábbiakban ismertetjük a GDPR legfontosabb rendelkezéseit az érintett jogaival és jogérvényesítési lehetőségeivel kapcsolatban.

Amennyiben bármilyen észrevétele, kérdése merülne fel jelen Adatkezelési Tájékoztatóval kapcsolatban, vagy a benne foglalt tartalommal kapcsolatban, kérjük forduljon az Adatkezelőhöz a fenti elérhetőségek bármelyikén.

 

GDPR szerinti hozzáférés vagy tájékoztatáshoz való jog

 

Ezen jog alapján Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást, információt kapjon tőlünk arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e. Ha ilyen adatkezelés folyamatban van, Ön jogosult arra, hogy az Önről kezelt személyes adatokhoz és az alábbi információkhoz hozzáférést, tájékoztatást kapjon:

 • az adatkezelés céljairól;
 • az érintett személyes adatok kategóriáiról,
 • azon címzettek vagy címzettek kategóriáiról, akikkel a személyes adatokat az Adatkezelő közölte, ideértve különösen a harmadik országbeli címzetteket, illetve a nemzetközi szervezeteket is,
 • a személyes adatok tárolásának időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
 • az Ön további joga, hogy kérelmezheti az Adatkezelőtől az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat a személyes adatainak kezelése ellen,
 • Önt megilleti a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga,
 • amennyiben az adatokat nem Öntől kapta meg az Adatkezelő, a személyes adatok forrására vonatkozóan minden elérhető információról kérhet tájékoztatást,
 • automatizált döntéshozatalról, amennyiben az Ön adataival kapcsolatban ilyen adatkezelést végez az Adatkezelő, az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó világos, egyértelmű információkról, valamint arról, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír Önre nézve és várhatóan milyen következményekkel jár.
 • Amennyiben személyes adatok harmadik országba történő továbbítására kerül sor, Ön jogosult arra, hogy tájékoztatást kapjon a továbbításra vonatkozó megfelelőségi garanciákról.
 • Az adatkezelés tárgyát képező személyes adatokról másolatot igényelhet és ha annak nincs jogszabályban előírt akadálya az Ön rendelkezésére bocsátjuk. Ha Ön elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, az információkat a GDPR előírásai szerint széles körben használt elektronikus formátumban kell azokat az Ön rendelkezésére bocsátani, kivéve, ha Ön ezt más módon igényli.

 

 

A helyesbítéshez való jog

 

A GDPR szerint Ön jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül az Adatkezelő helyesbítse az Önre vonatkozó hibás, pontosítást igénylő személyes adatokat. Ön jogosult továbbá arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok kiegészítését.

 

A törléshez elfeledtetéshez való jog

 

Ezen jog alapján Ön jogosult arra, hogy kérésére - a GDPR szerinti indokolatlan késedelem nélkül - törlésre kerüljenek az Önre vonatkozó személyes adatok, ha az alábbi indokok valamelyike fennáll:

 • az Önről kezelt személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat az Adatkezelő felvette vagy más módon kezelte;
 • Ön visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;
 • Ön tiltakozik az adatkezelése ellen, és adott esetben nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;
 • a személyes adatokat jogellenesen kezeltük;
 • a személyes adatokat az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítése miatt törölni kell; vagy
 • a személyes adatok gyűjtésére az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások nyújtásával kapcsolatosan került sor.

Amennyiben az adatkezelés a GDPR-ban foglalt alábbi okok miatt szükséges, nem lehetséges a törlés, illetve elfeledtetéshez való jog érvényesítése így különösen:

 • a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;
 • a személyes adatok kezelését előíró, az Adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítése céljából;
 • a közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, amennyiben a törlés, illetve elfeledtetéshez való jog valószínűsíthetően lehetetlenné tenné vagy komolyan veszélyeztetné ezt az adatkezelést; vagy
 • szükséges a jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

 

Az adatkezelés korlátozásához való jog

 

Ön a GDPR rendelkezései szerint jogosult arra, hogy kérésének megfelelően korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbiak valamelyike fennáll:

 • Ön vitatja az Önről kezelt személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy ellenőrizzük az Ön által pontatlannak, hiányosnak ítélt személyes adatokat,
 • az adatkezelés jogellenes, azonban Ön ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,
 • az Adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy
 • Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy az Adatkezelő jogos érdekei elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos érdekével szemben.

Ha az adatkezelés a fentiek alapján adatkezelési korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az Ön hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. Az adatkezelés korlátozásának feloldásáról az Adatkezelő előzetesen tájékoztatja Önt.

 

A személyes adatok helyesbítéséhez vagy törléséhez, illetve az adatkezelés korlátozásához kapcsolódó értesítési kötelezettség

Az Adatkezelő minden olyan címzettet tájékoztat valamennyi helyesbítésről, törlésről vagy adatkezelési korlátozásról, akivel, illetve amellyel a személyes adatot közölte, kivéve, ha ez lehetetlennek bizonyul, vagy aránytalanul nagy erőfeszítést igényel. Az Ön kérése esetén tájékoztatjuk Önt ezen címzettekről.

 

Az adathordozhatósághoz való jog

 

A GDPR szerint Ön jogosult arra, hogy az Önre vonatkozó, Ön által az Adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt az Adatkezelő bármilyen módon akadályozná.

Az adatok hordozhatóságának jogával Ön az alábbi esetekben élhet:

 • az adatkezelés hozzájáruláson, vagy szerződésen alapul, és
 • az adatkezelés automatizált módon történik.

Az adatok hordozhatóságához való jog gyakorlása során Ön jogosult arra, hogy – ha ez technikailag megvalósítható – kérje a személyes adatok közvetlen továbbítását az Adatkezelőtől az Ön által megjelölt adatkezelőhöz.

 

A tiltakozáshoz való jog

 

A GDPR szerint Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak jogos érdeken alapuló kezelése ellen, ideértve profilalkotást is. Ebben az esetben az Adatkezelő a személyes adatokat nem kezeli tovább, kivéve, ha bizonyítást nyer, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez szorosan kapcsolódnak.

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, Ön jogosult arra, hogy bármikor tiltakozzon az Önre vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen, ideértve a profilalkotást is, amennyiben az a közvetlen üzletszerzéshez kapcsolódik.

Ha Ön tiltakozik a személyes adatok közvetlen üzletszerzés érdekében történő kezelése ellen, akkor a személyes adatok a továbbiakban e célból nem kezelhetőek.

Az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások igénybevételéhez kapcsolódóan és a 2002/58/EK irányelvtől eltérve Ön a tiltakozáshoz való jogot műszaki előírásokon alapuló automatizált eszközökkel is gyakorolhatja.

Ha a személyes adatok kezelésére tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból kerül sor, Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból tiltakozhasson az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése ellen, kivéve, ha az adatkezelésre közérdekű okból végzett feladat végrehajtása érdekében van szükség.

 

A Felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga

 

Ön jogosult arra, hogy panaszt tegyen a felügyeleti hatóságnál – különösen a szokásos tartózkodási helye, a munkahelye vagy a feltételezett jogsértés helye szerinti tagállamban –, ha az Ön megítélése szerint az Önre vonatkozó személyes adatok kezelése sérti a GDPR rendelkezéseit.

Magyarországon az illetékes felügyeleti hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság.

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1363 Budapest Pf.: 9.

Cím: 1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11.

Telefon: +36-1-391-1400

E-mail cím: ugyfelszolgalat@naih.hu

Weboldal: www.naih.hu

 

Ön jogosult a hatékony bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság Önre vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

A felügyeleti hatósággal szembeni eljárást a felügyeleti hatóság székhelye szerinti tagállam bírósága előtt lehet megindítani.

 

Kelt: 2023.07.03.